تـــوسعه کســـب و کــــار + بـــــرندسازی یکپارچه

کارگاه بینر یک مجموعه یکپارچه دیجیتال در زمینه ارائه خدمات و محصولات در راستای راه اندازی  و توسعه کسب  و کار است ، از طراحی و پیاده سازی کسب و کار محلی کوچک گرفته تا اجرای کمپین 360 درجه برای برند های شناخته شده ،

ما به شما کمک میکنیم تا چیزی رو که بهش فکر میکنید ، بسازید !

چه میکنیــــم !

What We Do !  |  #BINER Services 

از طراحی و مدیریت یک وب ســــایت ساده تا یک فــــروشگاه اینتـــرنتی یکپارچه متصل به باشگاه مشتـــــریان ، یا هر چیـــــزی که کسب و کار شما برای رشـــــد نیـــــاز دارد را برای شما فراهم میکنیم ، در این راستا مشاوره و آموزش ، تحقیق و پژوهش داده های بنیادی ،طراحی هویت بصری و سازمانی ، طراحی وب سایت ، اپلیکیشن و نرم افزار را ارائه میکنیم .

روی ما حســــــاب کنیــــد !

هدیه تبلیغاتی

AD Gift  |  #BINER Products 

طراحی و تولید انواع هدایای تبلیغاتی و پروموشن برند به همراه پیش نمایش مجازی 

پشتیبانی یکپارچه

Business Support  |  #BINER Services 

در همه شرایط همراه کسب و کار شما هستیم ، از طراحی و چاپ کاغذ های های هشداری در محیط گرفته تا تبدیل آن به یک امتیاز تبلیغاتی و مشاوره پروتکل های بهداشتی محیــــط کار و نمایـــش یکپــارچه  آنها در رســانه ها

Products

محصـــولات ما

Business Development |  #BINER Products 

محصولات ویژه توسعه کسب و کار و برندسازی که کار شما رو برای رسیدن به هدف آســــــان تر میکند ، 

نیازی نیست نگران کار کردن با چند شرکت و تولیدی برای توسعه کار خود باشید ، در بینر همه خدمات و محصولات به صورت یکپارچه در اختیار شما هستند !

مشتــــریــان مـــا

We Clients | We BRANDS

تعدادی از مشتریان و برندهای ثابت

فـــــروشگاه کـــــارگاه بینـــِر در حال آمــــاده ســـازی محصولات است!